>

Korupcijos prevencijos programa

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XVI-1178 patvirtinta 

2022–2033 METŲ NACIONALINĖ DARBOTVARKĖ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PRIEMONIŲ 2022 M. PLANAS

Atnaujinimo data: 2023-09-30