>

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 6 straipsniu, į Komisiją ar jos teritorinį padalinį jų kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę kreiptis asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, manantys, kad jų teisės yra pažeistos. Su prašymais į Komisiją kreipiasi viešojo administravimo subjektai, o su skundais – kiti asmenys.

Kokie teisės aktai nustato skundo (prašymo) Komisijai padavimo tvarką?

 Skundų (prašymų) padavimo Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas.

Kas turi teisę paduoti skundą?

 • Asmenys – fiziniai, juridiniai.
 • Viešojo administravimo subjektai (įskaitant valstybės ir savivaldybių tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus), kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

Per kiek laiko galima kreiptis į Komisiją?

Skundas (prašymas) Lietuvos administracinių ginčų komisijai paduodamas:
• per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo ar gavimo dienos;
• per 2 mėnesius, kai baigiasi įstatymo nustatytas terminas klausimui išspręsti ar sprendimui priimti ir subjektas vilkina atlikti tokius veiksmus;

Lietuvos administracinių ginčų komisijai įstatymai suteikia teisę atnaujinti skundo (prašymo) padavimo terminą. Jeigu pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti, jis gali kreiptis į Komisiją su prašymu praleistą terminą atnaujinti (Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 9 str. 1). Prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo jis turi nurodyti termino praleidimo priežastis ir pridėti įrodymus, patvirtinančius nurodytas priežastis. Kartu su šiuo prašymu Komisijai turi būti paduodamas ir skundas (prašymas).

Kaip turi būti surašytas skundas (prašymas)?

Skundas (prašymas) Lietuvos administracinių ginčų komisijai paduodamas raštu per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta, tiesiogiai. Elektroninių ryšių priemonėmis paduodamas skundas (prašymas) turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai jis paduodamas per E. pristatymo sistemą. Skunde (prašyme) turi būti nurodyta:

 • Komisijos, kuriai skundas (prašymas) paduodamas, pavadinimas;
 • Pareiškėjo (asmuo, kuris paduoda skundą) vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, - elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, - atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
  • atsakovas - viešojo administravimo subjekto, kurio veiksmai skundžiami, pavadinimas (vardas, pavardė), buveinė, jeigu žinoma, - ir viešojo administravimo subjekto elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
  • trečiojo suinteresuoto asmens (to, kurio teisėms ar pareigoms Komisijos sprendimas gali turėti įtakos) vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas, jei žinoma), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu žinoma, - ir elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
  • konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas (sprendimas), jo įvykdymo (priėmimo) data;
  • aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmas (neveikimas) ar sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai);
  • suformuluotas konkretus pareiškėjo reikalavimas, pagal Komisijos kompetencija. Komisija tenkindama skundą gali priimti vieną iš Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 18 str. 1 d. 2 - 3 p. nurodytų sprendimų;
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • pareiškėjo pageidavimas dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.
 • skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

Skundą (prašymą) turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas. Jei skundą (prašymą) pasirašo atstovas, prie skundo (prašymo) turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti skundą (prašymą)Komisijai.

Prie skundo (prašymo) pareiškėjas turi pridėti skundžiamą aktą (sprendimą), taip pat dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimo pagrįstumą.

Skundo (prašymo) su priedais egzempliorių (kopijų) turi būti pateikiama tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienam atsakovui, trečiajam asmeniui (jei toks yra) ir dar liktų egzempliorius Komisijai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. atsiradus galimybei paduoti skundą per E. pristatymo sistemą, prašome vadovautis šiuo E. siuntų pristatymo sistemos naudoto vadovu:

E. siuntų pristatymo sistemos naudotojo vadovas

Skundo pavyzdys

Prašymą / skundą galima pateikti šiais el. pašto adresais:

Vilniaus regione:           [email protected]

Kauno regione:             [email protected]

Klaipėdos regione:        [email protected]

Šiaulių regione:             [email protected]

Panevėžio regione:        [email protected]

Atkreipiame dėmesį, kad siunčiami prašymai / skundai turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.