>

Lietuvos administracinių ginčų komisija

Demokratiškai ir civilizuotai sutvarkytose pasaulio šalyse ginčai, kilę viešojo administravimo srityje tarp žmonių bei valdžios institucijų  paprastai nagrinėjami operatyviai, be sudėtingų procedūrų, išankstine ne teismo tvarka.
Lietuvos administracinių ginčų komisija yra ne viešojo administravimo institucija. Ji įsteigta 1999 m. vykdant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymus ir vykdo funkcijas, numatytas šiuose įstatymuose, kaip išankstinė ne teismo tvarka administracinius ginčus nagrinėjanti - kvaziteisminė institucija. Dabartinė jos sudėtis sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 278.
Komisija per 20 darbo dienų išnagrinėja žmonių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei priima dėl jų sprendimus kai ginčijami centrinių valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų centrinių valstybės institucijų bei jų tarnautojų ir pareigūnų) priimti individualūs administraciniai aktai.
Komisija taip pat sprendžia ginčus kai šios institucijos, jų tarnautojai ir pareigūnai vilkina Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais tvarkyti žmonių reikalus viešojo administravimo srityje arba nesuteikia pareiškėjų prašomos ir jiems teiktinos informacijos.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-268 patvirtinta Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcija.

Atnaujinimo data: 2023-09-30