Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą;
2. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
3. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
4. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
5. Parengia bylos dokumentus ginčui nagrinėti: surenka reikiamus teisės aktus, teismų praktiką, aiškinasi aplinkybes, susijusias su nagrinėjamu ginču, jas analizuoja ir vertina,  prireikus su byla susijusias  aplinkybes, faktus ir/ar dokumentus gali tirti vietoje. Komisijos nariui pateikia  nuomonę ir  išvadas dėl nagrinėjamo ginčo;
6. Komisijos nariui koordinuojant, rengia Komisijos sprendimų projektus;
7. Analizuoja administracinių teismų praktiką;
8. Dalyvauja vykdant susipažinimo su nagrinėjamų bylų medžiaga procesą;
9. Komisijos pirmininko pavaduotojo teritoriniame padalinyje pavedimu rengia atsakymų į pareiškėjų skundus (prašymus) projektus;
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė.
arba:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis
2.2. darbo patirties trukmė – 1 metai.