Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis vyriausiasis buhalteris atlieka šias funkcijas:
1. pasirašo Komisijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir Komisijos į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;
2. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
3. susijusias su apskaitos organizavimu:
3.1. sudaro sąskaitų planą;
3.2. tvarko saugotinus apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas;
4. susijusias su apskaitos tvarkymu:
4.1. priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje;
4.2. tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus;
4.3. registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
4.4. rengia mokėjimo paraiškas valstybės iždui;
4.5. vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta banke (elektroninėje banko sistemoje);
4.6. apskaičiuoja mokesčius, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus privalomus mokėjimus;
4.7. rengia skolų senaties ir išankstinio apmokėjimo ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščius;
4.8. apskaičiuoja darbo užmokestį, pildo darbuotojų asmens korteles, pateikia darbuotojams atsiskaitymo lapelius;
4.9. apskaičiuoja pagal nedarbingumo pažymėjimus ligos pašalpas už laikotarpį, apmokamą iš darbdavio lėšų; 
4.10. atlieka Skyriaus vedėjo pavestas kitas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu; 
5. susijusias su ataskaitų parengimu:
5.1. teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į VSAKIS ir atlieka tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;
5.2. parengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais;
5.3. atlieka pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų duomenų analizę, siekdamas rasti galimas klaidas, nustatyti neteisingą apskaitos duomenų atvaizdavimą ir informacijos pateikimą ataskaitose; 
6. susijusias su informacijos teikimu kitoms institucijoms:
6.1.teikia Komisijos pirmininkui pasirašyti 6.2 papunktyje nurodytas ataskaitas;
6.2. Teikia pasirašyti ir (arba) tvirtinti mokėjimo paraiškas ir banko mokėjimo nurodymus;
6.3. informuoja  Skyriaus vedėją  apie atskleistus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
6.4. rengia mokesčių, socialinio draudimo įmokų deklaracijas, kitas privalomas mokėjimų deklaracijas, pranešimus, pažymas ar kitus dokumentus ir teikia mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams;
6.5. teikia apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir Skyriaus vedėjo nurodymu ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
6.6. teikia Skyriaus vedėjui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitos informaciją; 
7. teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas valstybės iždui;
8. vykdo vidaus kontrolę pagal Skyriaus vedėjo  pavestas funkcijas;
9. rengia informaciją ir pasiūlymus dėl strateginių ir metinių veiklos planų sudarymo, parengia programų sąmatas;
10. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui.
11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio  Skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį finansų arba buhalterinės apskaitos srityje bei  ne mažesnę  nei 1 metų darbo patirtį  apskaitos tvarkyme pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau –VSAFAS) reikalavimus;
3. būti susipažinusiam su finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; 
5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas.