Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo Komisijoje procesus;
2. ruošia darbui ir prižiūri Komisijoje eksploatuojamą kompiuterinę ir biuro įrangą, užtikrina patikimą ir saugų jos funkcionavimą;
3. organizuoja kompiuterizuotose darbo vietose programinės įrangos diegimą, periodišką atnaujinimą, įdiegtos įrangos testavimą bei užtikrina jos stabilų veikimą;
4. nustato kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo bei biuro įrangos gedimus ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka;
5. vykdo sutartyse numatytą kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę;
6. vykdo būtinus kompiuterinės technikos priežiūros darbus sutartyse nenumatytais atvejais;
7. administruoja Komisijos elektroninio pašto  naudotojų paskyras;
8. instruktuoja Komisijos darbuotojus informacinės sistemos saugos klausimais;
9. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;
10. dalyvauja rengiant ir / ar rengia viešųjų pirkimų dokumentus – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui perkant kompiuterinę, programinę bei telekomunikacinę įrangą Komisijoje;
11. organizuoja garso, vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą ir užtikrina kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams Komisijoje;
12. padeda Komisijos darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;
13. administruoja, suteikia bei panaikina vartotojų teises visose Komisijos naudojamose informacinėse sistemose bei konsultuoja darbuotojus šių sistemų naudojimosi klausimais;
14. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą informatikos, arba matematikos, arba inžinerijos mokslų krypties;
2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos  informacinių technologijų srityje;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacines technologijas, elektroninius ryšius, kibernetinį saugumą, saugų duomenų tvarkymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
4. išmanyti kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų veikimą, operacinių sistemų veikimą bei administravimą, kompiuterinių tinklų saugos priemones;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
7. mokėti apibendrinti vartotojų poreikius bei formuluoti techninius reikalavimus.