Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir derina konkretaus viešojo pirkimo dokumentus;
2. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją;
3. vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;
4. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
6. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;
7. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
8. planuoja viešuosius pirkimus, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus;
9. rengia ir nustatyta tvarka derina Komisijos vardu sudaromas sutartis, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;
10. bendradarbiauja su kitomis už viešuosius pirkimus atsakingomis institucijomis;
11. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ikiteisminį ir teisminį administracinių ginčų nagrinėjimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas.