Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto naudojimą, valdymą ir disponavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą; 

4.mokėti dirbti  kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja Komisijos panaudos ar nuomos pagrindais valdomo ir naudojamo turto, patalpų, jų inžinerinių tinklų, saugos sistemų eksploataciją bei techninę priežiūrą ir remontą, dalyvauja vykdant periodines, sezonines, o esant reikalui – ir neeilines apžiūras.

2. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus;

3. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais;

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais;

5. Atlieka pirminę turto apskaitą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją;

6. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą;

7. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus;

8. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus;

9. Dalyvauja planuojant Komisijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengiant techninius reikalavimus (specifikacijas)

10. Organizuoja Komisijos aprūpinimą reikiamomis prekėmis ir paslaugomis,;

11. Rengia defektinius aktus, teikia bendrus statinių ir inžinierinių tinklų planus statybos remonto darbų (toliau – SRD) vykdymui, tikrina rangovų pateiktas SRD sąmatas, dalyvauja SRD vykdymo sutarčių rengime, organizuoja SRD vykdymą ir kontroliuoja jo eigą, dalyvauja atliktų SRD darbų priėmime;

12. Organizuoja Komisijos ryšio ir kitos organizacinės technikos bei įrangos techninę priežiūrą, patikras, remontą ir modernizavimą,

13.Organizuoja Komisijos elektros, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos inžinerines sistemų priežiūrą;

14 Sutartyse nustatytais terminais teikia duomenis šilumos, elektros ir vandens tiekėjams apie skaitiklių rodmenis.

15. Organizuoja ir kontroliuoja Komisijos patalpų valymą ir tvarkymą.

16. Vykdo kitus su nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.