Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja pasiruošimą Komisijos posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, užtikrina Komisijos posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą;
2. protokoluoja Komisijos posėdžius, rengia Komisijos posėdžių informacines pažymas;
3. organizuoja Komisijos archyvo fondo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.
4. priima bylas į archyvą, rengia ir išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas asmenims ir institucijoms;
4. organizuoja įsiteisėjusių sprendimų vykdymą;
5. dalyvauja asmenims  susipažįstant su bylų medžiaga;
6. tvirtina procesinių ir kitų dokumentų kopijas;
7. pavaduoja referentą jam nesant darbe;
8. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. žinoti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, dokumentų rengimą ir valdymą;
4. mokėti dirbti kompiuterius Microsoft Office programiniu paketu;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas.