Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. rengia su Komisijos  darbo organizavimu ir vidaus administravimu susijusių tvarkų projektus ir kontroliuoja jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
2. rengia Komisijos strateginio planavimo dokumentus, Komisijos veiklos ataskaitas;
3. rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais klausimais;
4. Komisijos pirmininko įgaliojimu organizuoja dokumentų valdymą ir dokumentų saugojimą Komisijoje;
5. rengia dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašų bei dokumentų registrų sąrašo projektus bei teikia juos Lietuvos valstybės naujajam archyvui derinimui per EAIS;
6. kontroliuoja, ar dokumentų bylos formuojamos pagal dokumentacijos planą;
7. tikrina ir tvirtina dokumentų ir bylų perdavimo aktus už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui;
8. konsultuoja dokumentų valdymo klausimais;
9. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už dokumentų saugojimą atsakingam darbuotojui;
10. vykdo Komisijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
11. teikia su darbo organizavimu susijusią informaciją Komisijos teritoriniams padaliniams ir Komisijos darbuotojams.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities  išsilavinimą;
2. žinoti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ikiteisminį administracinių ginčų nagrinėjimą, strateginį planavimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, Elektronine archyvo informacine sistema (toliau – EAIS);
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas.