Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda organizuoti Komisijos pirmininko darbą: derina klientų priėmimo laiką, koordinuoja Komisijos pirmininko rengiamus pasitarimus, informuoja apie juos pasitarimų dalyvius;
2. registruoja Komisijoje gautus, parengtus ir siunčiamus dokumentus;
3. priima gautą korespondenciją, perduoda ją Komisijos pirmininkui ar įgaliotam asmeniui rezoliucijai įrašyti;
4. paskirsto Komisijos pirmininko, ar jo įgalioto asmens, pasirašytus ar su įrašytomis rezoliucijomis dokumentus atsakingiems asmenims;
5. tvarko gaunamų ir siunčiamų dokumentų apskaitą ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui šiais klausimais;
6. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
7. analizuoja ir apibendrina Komisijos priimtų sprendimų vykdymą ir apskundimą administraciniam teismui, apibendrina statistinius duomenis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
8. administruoja Komisijos elektroninį paštą,  telefono skambučius;
9. tikrina Komisijos veiklai aktualią informaciją teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
10. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, siūlo šių prašymų ir skundų sprendimo būdus;
11. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą Komisijos dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam asmeniui;
12. pavaduoja posėdžių sekretorių jam nesant darbe;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo bei dokumentų tvarkymo,  apskaitos ir saugojimo srityse;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, klientų aptarnavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas.