Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo bei dokumentų tvarkymo,  apskaitos ir saugojimo srityse;

3. žinoti Lietuvos valstybės viešojo administravimo sistemą;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, klientų aptarnavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą.

4. mokėti dirbti  kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu

5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas teritoriniame padalinyje:

1. tvarko ir kontroliuoja gaunamų ir siunčiamų dokumentų apskaitą ir informaciją šiais klausimais teikia Skyriaus vedėjui bei Komisijos pirmininko pavaduotojui teritoriniame padalinyje;

2. registruoja ir tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, perduoda gautą korespondenciją Komisijos pirmininko pavaduotojui teritoriniame padalinyje, gautus dokumentus paskirsto Komisijos teritorinio padalinio darbuotojams, rengia unifikuotas dokumentų formas;

3. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

4. analizuoja ir apibendrina Komisijos priimtų sprendimų vykdymą ir apskundimą apygardos administraciniam teismui.

5. kaupia bei analizuoja statistinius duomenis apie lankytojų priėmimą.

6. kontroliuoja materialinių vertybių apskaitą, jų likučius, dalyvauja atliekant jų inventorizaciją. Tvarko elektros, karšto ir šalto vandens, šilumos apskaitą.

7. konsultuoja pareiškėjus telefonu ir elektroniniu paštu.

8. komisijos pirmininko pavaduotojo teritoriniame padalinyje pavedimu rengia Komisijos pirmininko pavaduotojo teritoriniame padalinyje sprendimų projektus.

9. nagrinėja pareiškėjų prašymus, apie juos informuoja Komisijos pirmininko pavaduotoją teritoriniame padalinyje bei siūlo šių prašymų sprendimo būdą;

10. dalyvauja vykdant susipažinimo su bylų medžiaga procesą.

11. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą Komisijos dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam asmeniui;

12. nesant posėdžių sekretoriaus vykdo jo funkcijas;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.