NETEISMINĖS MEDIACIJOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOJE IR JOS TERITORINIUOSE PADALINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020-12-30 įsakymu Nr. 1VE-34

NETEISMINĖS mediacijos ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOJE IR JOS TERITORINIUOSE PADALINIUOSE TVARKos aprašas

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Neteisminės mediacijos organizavimo ir vykdymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuosetvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato neteisminės mediacijos organizavimo ir vykdymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose (toliau – Komisija) nagrinėjamose administracinėse bylose tvarką.

2. Neteisminė mediacija Komisijoje vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu (toliau – IAGNTĮ), Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu (toliau – Mediacijos įstatymas), Europos mediatorių elgesio kodeksu ir šiuo Aprašu.

3. Neteisminė mediacija – tai administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą Komisijoje nagrinėjamoje byloje.

4. Neteisminės mediacijos paskirtis – užtikrinti konstruktyvų ginčo šalių dialogą ir derybas, siekiant kuo greičiau mažiausiomis sąnaudomis išspręsti Komisijos nagrinėjamą ginčą ir išsaugoti informacijos konfidencialumą.

5. Neteisminę mediaciją administracinėse bylose vykdo mediatoriai bei Komisijos nariai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediatoriai, kurie yra Komisijos nariai, gali vykdyti tik neteisminę administracinių ginčų mediaciją.

6. Neteisminei mediacijai gali būti perduodamas tik toks ginčas, dėl kurio įstatymai leidžia ginčo šalims sudaryti taikos sutartį. Neteisminei mediacijai gali būti perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų.

7. Neteisminės mediacijos paslaugų atlygintinumo sąlygos yra nustatytos Mediacijos įstatyme.

II SKYRIUS

NETEISMINĖS MEDIACIJOS PRINCIPAI

8. Neteisminės mediacijos procedūra turi užtikrinti ginčo sprendimo proceso efektyvumą, operatyvumą, sąžiningumą ir procesinį ginčo šalių lygiateisiškumą. Neteisminė mediacija vykdoma vadovaujantis šiais principais:

8.1. Ginčo šalių savanoriškumo principu – neteisminės mediacijos procesas galimas tik abiem ginčo šalims sutinkant jame dalyvauti. Prieš perduodant ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, ginčo šalims turi būti suteikiama išsami informacija apie neteisminės mediacijos procesą: ginčo šalių teises ir pareigas, neteisminės mediacijos proceso turinį, ginčo šalių priimamo sprendimo teisines pasekmes. Nė vienai ginčo šaliai negali būti daromas neteisėtas poveikis (prievarta, psichologinis spaudimas ar pan.) siekiant, kad ji pasirinktų neteisminės mediacijos procesą ar dalyvautų jame.

8.2. Konfidencialumo principu – tiek ginčo šalys ir kiti neteisminės mediacijos procese dalyvavę asmenys, tiek mediatorius įsipareigoja neplatinti, nepasakoti ir kitais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neviešinti ar kitaip nenaudoti neteisminės mediacijos procese pateiktos, surinktos ar sužinotos informacijos, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Mediatorius negali būti kviečiamas liudyti apie aplinkybes, kurias jis sužinojo neteisminės mediacijos proceso metu. Jis gali tik patvirtinti, ar ginčo šalys dalyvavo neteisminės mediacijos procese, ar susitarimas buvo pasiektas.

8.3. Abipusės pagarbos, tolerancijos, pakantumo principu – neteisminės mediacijos procesas grindžiamas jame dalyvaujančių asmenų tarpusavio pagarba, susilaikymu nuo kitą asmenį įžeidžiančių, jį žeminančių veiksmų bei žodžių.

8.4. Mediatoriaus nešališkumo, neutralumo principu – mediatorius ginčo šalių atžvilgiu turi veikti nešališkai. Mediatorius gali priimti pasiūlymą pradėti neteisminę mediaciją arba tęsti pradėtą neteisminę mediaciją tik tuo atveju, jeigu jis informavo ginčo šalis apie jam žinomas aplinkybes, kurios gali kelti abejonių dėl jo nešališkumo, ir jeigu ginčo šalys sutiko, kad jis vykdytų neteisminę mediaciją, o mediatorius yra tikras, kad galės pradėti ir (ar) tęsti neteisminės mediacijos procesą nešališkai ir nėra mediatoriaus nusišalinimo pagrindų.

8.5. Kooperavimosi principu – ginčo šalys neteisminės mediacijos metu turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su mediatoriumi.

8.6. Mediatoriaus kvalifikuotos veiklos principumediatoriai turi būti tinkamai pasirengę, kompetentingi, veikti efektyviai ir laikytis mediatoriams taikomų veiklos standartų, numatytų Mediacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

8.7. Sąžiningumo principu – tiek pačios ginčo šalys, tiek mediatorius turi elgtis taip, kad neteisminė mediacija vyktų sąžiningai, skaidriai, be apgaulės.

9. Mediatorius, vykdęs neteisminę mediaciją byloje, negali dalyvauti nagrinėjant šią bylą kaip Komisijos  narys (pranešėjas) ar kitas proceso dalyvis, arba kitaip tiesiogiai dalyvauti ruošiant bylą nagrinėjimui ar bylos nagrinėjime.  

III SKYRIUS

NETEISMINĖS MEDIACIJOS INICIJAVIMAS IR MEDIATORIAUS SKYRIMAS

10. Ginčo perdavimo spręsti neteisminės mediacijos būdu ir mediatoriaus skyrimo tvarka yra numatyta IAGNTĮ ir Mediacijos įstatyme. Ginčo šalių prašymu ar sutikimu gali būti skiriami keli mediatoriai.

11. Ginčo perdavimą neteisminei mediacijai gali inicijuoti Komisijos narys, paskirtas pranešėju byloje, ar administracinį ginčą nagrinėjanti Komisija, arba bet kuri ginčo šalis. Perduodant ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, ginčo šalims išaiškinama neteisminės mediacijos esmė. Ginčas perduodamas spręsti neteisminės mediacijos būdu, kai yra gautas ginčo šalių rašytinis sutikimas (Aprašo 3 priedas) arba prašymas perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu (Aprašo 1 priedas), gavus kitos šalies rašytinį sutikimą. Tokiu atveju kitai šaliai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas apie gautą prašymą, nustatant 3 darbo dienų terminą sutikimui pareikšti. Negavus kitos šalies rašytinio sutikimo, byla neperduodama mediacijai vykdyti ir toliau nagrinėjama IAGNTĮ nustatyta tvarka. Ginčo šalys gali pateikti prašymą perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu Komisijai iki Komisijos posėdžio ar posėdžio metu, taip pat po sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą (prašymą) administracinių ginčų komisijoje, priėmimo, bet nepasibaigus IAGNTĮ 22 straipsnyje nustatytam sprendimo apskundimo terminui.

12. Komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu Komisija arba Komisijos pirmininkas, atsižvelgęs į abiejų šalių suderintą nuomonę dėl mediatoriaus kandidatūros, sprendimu (Aprašo 5 priedas) gali paskirti vykdyti neteisminę mediaciją Komisijos nariui, kuris yra mediatorius, arba pranešti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – Tarnyba) apie tai, kad reikia parinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. Vadovaujantis IAGNTĮ 15 straipsnio 2 dalimi, mediatorius neteisminei mediacijai vykdyti skiriamas tik gavus jo rašytinį sutikimą (Aprašo 2 priedas). Kai neteisminę mediaciją sutinka vykdyti Komisijos narys (pranešėjas), jo sutikimas vykdyti neteisminę mediaciją įforminamas sprendimu (Aprašo 4 priedas).

13. Kai Komisijos pirmininkas ar Komisija sprendžia dėl ginčo šalių pageidaujamo ar Komisijos parinkto mediatoriaus skyrimo vykdyti neteisminę mediaciją, vadovaujamasi objektyvumo ir nešališkumo principais, atsižvelgiama į Komisijos nario, kuris yra mediatorius, užimtumą, specializaciją, galimą interesų konfliktą ir kitas svarbias aplinkybes.

14. Prieš duodamas sutikimą vykdyti neteisminę mediaciją, mediatorius turi teisę gauti informaciją apie ginčo objektą ir bylos šalis.

15. Jeigu per 3 darbo dienas nuo siūlymo vykdyti neteisminę mediaciją byloje pateikimo Komisijos narys, kuris yra mediatorius, neinformuoja Komisijos pirmininko (Komisijos pirmininko pavaduotojo teritoriniame padalinyje) ar Komisijos apie sutikimą vykdyti neteisminę mediaciją šioje byloje, laikoma, kad jis atsisakė būti paskirtas mediatoriumi konkrečioje byloje. Tokiu atveju mediaciją vykdyti Komisijos pirmininkas perduoda Tarnybai Aprašo 17, 18 punktuose nustatyta tvarka.

16. Mediacijos pradžios terminas yra Komisijos pirmininko ar Komisijos sprendimo perduoti ginčą neteisminei mediacijai diena.

17. Kai Komisijos pirmininkas Komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu arba Komisija perduoda ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, ir neteisminę mediaciją vykdys ne Komisijos narys,  Komisijos narys, paskirtas pranešėju byloje, raštu nedelsdamas praneša Tarnybai apie tai, kad iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo reikia parinkti mediatorių, kuris vykdys neteisminę mediaciją konkrečioje byloje. Šiame Komisijos pranešime nurodoma ginčo dalykas ir bylos šalys. Apie iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parinktą ir paskirtą mediatorių Tarnyba praneša Komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mediatoriaus paskyrimo dienos.

18. Kai Komisijos pirmininkas Komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu, ar Komisija nustatyta tvarka perduoda administracinį ginčą spręsti mediacijos būdu ir praneša Tarnybai apie tai, kad reikia parinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo, mediatorius skiriamas Mediacijos įstatymo 14 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka.

19.Perdavus ginčą neteisminei mediacijai ir paskyrus mediatorių, Komisijos narys, paskirtas byloje pranešėju, informuoja mediatorių ir ginčo šalis apie priimtą sprendimą, kartu nurodant mediatoriui kontaktinius bylos šalių ir jų atstovų duomenis, o atitinkamai ginčo šalims – mediatoriaus  kontaktinius duomenis. 

20. Mediatorius turi nusišalinti nuo ginčo sprendimo neteisminės mediacijos būdu IAGNTĮ  16 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais. Mediatoriaus nusišalinimas konkrečioje byloje įforminamas raštu ir turi būti parenkamas kitas mediatorius. Naujas mediatorius parenkamas tokia pat tvarka kaip ir pirminis mediatorius.

21. Komisijos pirmininkas Komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu arba Komisija, perduodami ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, nustato ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, iki kurio neteisminė mediacija turi būti baigta vykdyti.

22. Kol vyksta neteisminė mediacija, sustabdomi IAGNTĮ ir kituose įstatymuose nustatyti skundų (prašymų) padavimo ir (ar) bylų nagrinėjimo terminai. Skundų (prašymų) padavimo ir (ar) bylų nagrinėjimo terminai yra sustabdomi nuo abiejų ginčo šalių sutikimo gavimo perduoti visą ginčą ar dalį ginčo neteisminei mediacijai vykdyti.

IV SKYRIUS

NETEISMINĖS MEDIACIJOS PROCEDŪRA

23. Neteisminė mediacija vykdoma IAGNTĮ, Mediacijos įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat šio Aprašo nustatyta tvarka.

24. Paskirtas mediatorius neteisminės mediacijos laikotarpiu gali susipažinti su Komisijoje nagrinėjamos bylos medžiaga:

25.1. Komisijos ar Komisijos teritorinio padalinio raštinėje. Tokiu atveju, mediatoriui pateikus rašytinį prašymą yra leidžiama gauti bylos dokumentų kopijas. Byloje turi būti pažymima, kokių dokumentų kopijas gavo mediatorius.

25.2. Esant ekstremaliai situacijai paskelbto karantino atveju – sudarant galimybę susipažinti su bylos medžiaga nuotoliniu būdu atitinkamai užtikrinant dokumentų perdavimo saugumą ir konfidencialumą.

26. Neteisminės administracinių ginčų mediacijos metu gali dalyvauti tik administracinio ginčo šalys, jų atstovai ir mediatorius. Administracinio ginčo šalių prašymu arba sutikimu neteisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

27. Mediatorius, suderinęs su šalimis, nustato neteisminės mediacijos proceso eigą. Jeigu ginčo šalys ir mediatorius nesusitaria dėl neteisminės mediacijos pobūdžio ir tvarkos, taikomos Mediacijos įstatyme numatytos mediacijos vykdymo nuostatos. 

28. Neteisminė mediacija vyksta Komisijos patalpose arba kitoje mediatoriaus su ginčo šalimis suderintoje vietoje. Komisijos patalpų rezervacija vykdoma per Komisijos ar jos teritorinio padalinio raštinę, atsižvelgiant į Komisijos ar jos teritorinio padalinio, atsakingo už patalpų priežiūrą, darbuotojo darbo laiką.  

29. Neteisminės mediacijos metu ginčo šalių ir mediatoriaus bendru sutarimu gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos.

30. Neteisminės mediacijos metu ginčo šalys turi teisę teikti įrodymus. Visi ginčo šalių neteisminės mediacijos metu pateikti įrodymai nepridedami prie bylos ir grąžinami įrodymus pateikusioms ginčo šalims, išskyrus Mediacijos įstatyme nustatytus atvejus.   

31. Neteisminės mediacijos procesas nėra protokoluojamas ir nėra daromas garso įrašas.

32. Mediatoriaus iki nustatyto neteisminės mediacijos proceso termino pabaigos pateikto motyvuoto prašymo pagrindu Komisijos pirmininko rezoliucija neteisminės mediacijos terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei 10 darbo dienų.

33. Ginčo šalys bet kada gali pasitraukti iš neteisminės mediacijos proceso. Pasitraukimas įforminamas raštu laisva forma pranešimu, pasitraukimo priežasčių nurodyti neprivaloma. Tai neužkerta kelio pakartotinai ginčą perduoti neteisminei mediacijai šios Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

34. Mediatorius gali nutraukti neteisminę administracinio ginčo mediaciją mutatis mutandis vadovaudamasis Mediacijos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

35. Kai neteisminės mediacijos paslaugas teikia mediatoriai, kurie yra Komisijos nariai, jiems atskiras atlyginimas už mediacijos paslaugas nemokamas ir administracinio ginčo šalims neteisminės mediacijos paslaugos teikiamos nemokamai. Komisijos nariui, paskirtam mediatoriumi byloje, ir atitinkamai, išsprendus skundo (prašymo) priėmimo klausimą, jis nėra skiriamas pranešėju byloje.

36. Kai mediatorių neteisminei administracinio ginčo mediacijai vykdyti iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria  Tarnyba Mediacijos įstatymo 14 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka, už neteisminės administracinio ginčo mediacijos paslaugas apmoka  Tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju neteisminė administracinio ginčo mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, administracinio ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti neteisminę administracinio ginčo mediaciją administracinio ginčo šalių lėšomis. Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą neteisminei administracinio ginčo mediacijai, kuris gali trukti iki vienos valandos, ir mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki vienos valandos. Už suteiktas neteisminės administracinių ginčų mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės biudžeto mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

V SKYRIUS

NETEISMINĖS MEDIACIJOS PABAIGA

37. Neteisminės mediacijos procesas baigiamas:

37.1. neteisminės mediacijos metu pasiekus taikų susitarimą ir ginčošalims pasirašius taikos sutartį;

37.2. ginčo šalims ar vienai iš jų pasitraukus iš neteisminės mediacijos proceso;

37.3. pasibaigus nustatytam neteisminės mediacijos terminui bei mediatorius neteikia prašymo jį pratęsti;

37.4. mediatoriui nutraukus neteisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, mediatoriaus manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas, arba jei mediatorius pripažįsta, kad mažai tikėtina, jog, tęsiant neteisminę mediaciją, ginčas bus išspręstas taikiai.

38. Neteisminės mediacijos metu ginčo šalims pasiekus taikų susitarimą ir pasirašius taikos sutartį,  Komisija IAGNTĮ 17 straipsnio nustatyta tvarka priima sprendimą, kuriuo patvirtina pasirašytą taikos sutartį, jei sudaryta taikos sutartis  neprieštarauja imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ir (ar) teisėtų interesų. Tais atvejais, kai neteisminei mediacijai buvo perduota dalis ginče pareikštų reikalavimų arba kai neteisminės mediacijos metu ginčo šalys susitaria ne dėl visų administraciniame ginče pareikštų reikalavimų, pasibaigus neteisminės mediacijos procesui, byla dėl likusių ginče pareikštų reikalavimų nagrinėjama IAGNTĮ nustatyta tvarka.

39. Pasibaigus neteisminės mediacijos procesui, mediatorius privalo išsiųsti pranešimą Komisijai (Aprašo 6 priedas) apie neteisminės mediacijos proceso pabaigą, nurodęs, kokiu pagrindu pasibaigė neteisminės mediacijos procesas.

40. Pasibaigus neteisminės mediacijos procesui, Komisijos atsakingas darbuotojas ginčo šalims išsiunčia pranešimą su prašymu užpildyti neteisminės mediacijos vertinimo anketą.

VI SKYRIUS

SU NETEISMINE MEDIACIJA SUSIJUSIOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS IR MEDIATORIŲ ATSAKOMYBĖ

41. Neteisminės mediacijos procese dalyvavę asmenys privalo saugoti Mediacijos įstatymo 17 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos paslaptį ir neatskleisti jos bylą nagrinėjančiai administracinių ginčų komisijai ar teismui bei kitiems asmenims, išskyrus Mediacijos įstatymo 17 straipsnyje nustatytus atvejus.

42. Mediatoriai už savo veiklos pažeidimus atsako Mediacijos įstatyme nustatyta tvarka.

_______________

Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 1 priedas               

Administracinio ginčo šalis/ Komisijos narys/ Komisija

Vardas, pavardė/ pavadinimas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

______________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijai/ Lietuvos administracinių ginčų komisijos (pavadinimas) apygardos skyriui)

Administracinio ginčo byla Nr.

PRAŠYMAS/ SIŪLYMAS

DĖL GINČO PERDAVIMO NETEISMINEI MEDIACIJAI

________________________

(Prašymo/ siūlymo surašymo data ir vieta)

Prašome (siūlome) vykdyti neteisminę mediaciją _______________________________________________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijoje/ komisijos (pavadinimas) apygardos skyriuje)            

nagrinėjamoje administracinio ginčo byloje Nr. ___________________________ dėl ___________________________________________________________________________

(trumpai nurodomas ginčo dalykas (reikalavimas), kuris perduodamas spręsti neteisminei mediacijai)

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Kitos aplinkybės, kurios gali būti svarbios vykdant mediaciją:

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 Prašome (siūlome), kad mediaciją vykdytų ___________________________________ 

(mediatoriaus vardas, pavardė)

(pildoma tik tuo atveju, kai pageidaujama mediatoriaus kandidatūra yra suderinta su kita (-omis) ginčo šalimi (-is)).

_______________________________                            ______________________

(Vardas, Pavardė/Pavadinimas)                                                                     (parašas)

Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 2 priedas               

Neteisminei mediacijai vykdyti siūlomas mediatorius

Vardas, pavardė:
Mediatoriaus kodas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

______________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijai/ Lietuvos administracinių ginčų komisijos (pavadinimas) apygardos skyriui)

Administracinio ginčo byla Nr.

MEDIATORIAUS SUTIKIMAS

DĖL NETEISMINĖS MEDIACIJOS VYKDYMO

________________________

(Sutikimo surašymo data ir vieta)

Sutinku vykdyti neteisminę mediaciją _______________________________________________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijoje/ komisijos (pavadinimas) apygardos skyriuje)            

nagrinėjamoje administracinio ginčo byloje Nr. ___________________________ .

_______________________________                            ______________________

(Vardas, Pavardė)                                                                     (parašas)

                                                                                       Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 3 priedas               

Administracinio ginčo šalis

Vardas, pavardė/ pavadinimas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

______________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijai/ Lietuvos administracinių ginčų komisijos (pavadinimas) apygardos skyriui)

Administracinio ginčo byla Nr.

SUTIKIMAS

DĖL GINČO PERDAVIMO NETEISMINEI MEDIACIJAI

________________________

(Sutikimo surašymo data ir vieta)

Sutinku, kad administracinis ginčas _______________________________________________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijoje/ komisijos (pavadinimas) apygardos skyriuje)            

nagrinėjamoje administracinio ginčo byloje Nr. ___________________________ būtų sprendžiamas neteisminės mediacijos būdu.

 Sutinku, kad mediaciją vykdytų ____________________________________________ 

(mediatoriaus vardas, pavardė)

(pildoma tik tuo atveju, kai pageidaujama mediatoriaus kandidatūra yra suderinta su kita (-omis) ginčo šalimi (-is)).

_______________________________                            ______________________

(Vardas, Pavardė/Pavadinimas)                                                                     (parašas)

                                                                                       Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 4 priedas     

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

/

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS

(PAVADINIMAS) APYGARDOS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI MEDIACIJĄ

(data) Nr. (bylos Nr.)

(vieta)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) narys (vardas pavardė)

spręsdamas / spręsdama dėl sutikimo būti mediatoriumi dėl pareiškėjo (vardas, pavardė, pavadinimas) skundo dėl (skundo esmė) atsakovui (pavadinimas),

n u s t a t ė:

(Išdėstomos sprendimui priimti reikšmingos aplinkybės, susijusios su Komisijoje / Komisijos teritoriniame padalinyje nagrinėjama administracine byla; taip pat nurodant, kada gautas bylos šalių prašymas / sutikimas dėl ginčo perdavimo mediacijai; abiejų šalių suderinta nuomonė dėl mediatoriaus kandidatūros). Taip pat įrašoma, ar visus ginčo reikalavimus, ar dalį šalys prašo/sutinka perduoti mediacijai.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo (toliau – IAGNTĮ) 15 straipsnio 2 dalis nustato, kad Komisijos pirmininkas administracinių ginčų komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu arba administracinių ginčų komisija gali paskirti vykdyti neteisminę mediaciją administracinių ginčų komisijos nariui, kuris yra mediatorius, pagal galimybes atsižvelgę į abiejų šalių suderintą nuomonę dėl mediatoriaus kandidatūros. Mediatorius skiriamas tik gavus jo rašytinį sutikimą. IAGNTĮ 16 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai neteisminę mediaciją vykdys administracinių ginčų komisijos narys, jo sutikimas vykdyti neteisminę mediaciją įforminamas raštu.

Atsižvelgdamas / atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi  ir 22 straipsniu,  

n u s p r e n d ž i u:

Sutikti vykdyti mediaciją byloje Nr. dėl ginčo reikalavimų:

Sprendimas neskundžiamas.

Komisijos narys

Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 5 priedas     

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

/

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS

(PAVADINIMAS) APYGARDOS SKYRIUS

SPRENDIMAS

PERDUOTI GINČĄ SPRĘSTI NETEISMINĖS MEDIACIJOS BŪDU

(data) Nr. (bylos Nr.)

(vieta)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas (vardas pavardė) (toliau – Komisijos pirmininkas)/ Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Komisijos narių (vardai ir pavardės nurodomi pavardžių abėcėlės tvarka, prie pranešėjo pavardės nurodoma (pranešėjas), prie pirmininkaujančio posėdžiui pavardės nurodoma (posėdžio pirmininkas) / Lietuvos administracinių ginčų komisijos (pavadinimas) apygardos skyrius (toliau – Komisijos teritorinis padalinys), susidedantis iš Komisijos teritorinio padalinio narių (vardai ir pavardės pavardžių abėcėlės tvarka, prie pranešėjo pavardės nurodoma (pranešėjas), prie pirmininkaujančio posėdžiui pavardės nurodoma (posėdžio pirmininkas),

rašytinio proceso tvarka spręsdamas / spręsdama dėl pareiškėjo (vardas pavardė / pavadinimas) ir atsakovo (pavadinimas) prašymo / sutikimo perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu,

n u s t a t ė:

(Išdėstomos sprendimui priimti reikšmingos aplinkybės, susijusios su Komisijoje / Komisijos teritoriniame padalinyje nagrinėjama administracine byla; taip pat nurodant, kada gautas bylos šalių prašymas / sutikimas dėl ginčo perdavimo mediacijai; abiejų šalių suderinta nuomonė dėl mediatoriaus kandidatūros).

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo (toliau – IAGNTĮ) 15 straipsnio  1 dalis nustato, kad ginčas perduodamas spręsti neteisminės mediacijos būdu, kai yra gautas ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduotiginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu. Vadovaujantis IAGNTĮ 15 straipsnio 3 dalimi, kad Komisijos pirmininkas Komisijos nario / Komisijos teritorinio padalinio nario, paskirto pranešėju byloje, prašymu arba Komisija / Komisijos teritorinis padalinys, perduodami ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, nustato terminą, iki kurio neteisminė mediacija turi būti baigta vykdyti.

Atsižvelgiant į tai, jog Komisijoje / Komisijos teritoriniame padalinyje nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčo pobūdis leidžia ginčo šalims sudaryti taikos sutartį, taip pat tai, jog abi šalys numato galimybę išspręsti ginčą taikiai, bylos šalių pateiktas prašymas / sutikimas dėl ginčo perdavimo neteisminės mediacijos būdu tenkintinas.

Bylos šalims išaiškintina, kad neteisminė mediacija – tai administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą Komisijoje nagrinėjamoje byloje. Neteisminės mediacijos paskirtis – užtikrinti konstruktyvų ginčo šalių dialogą ir derybų pažangą, siekiant kuo greičiau mažiausiomis sąnaudomis išspręsti Komisijoje / Komisijos teritoriniame padalinyje priimtą nagrinėti / nagrinėjamą administracinį ginčą ir išsaugoti santykių tarp ginčo šalių tęstinumą bei informacijos konfidencialumą. Neteisminė mediacija yra nemokama.

Neteisminei mediacijai vykdyti skiriamas mediatorius (vardas pavardė).

Neteisminės mediacijos termino pabaiga nustatoma iki (nurodoma data).

Atsižvelgdamas / atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 15 straipsniu ir 22 straipsniu Komisijos pirmininkas / Komisija / Komisijos teritorinis padalinys

n u s p r e n d ž i a:

tenkinti bylos šalių prašymą / sutikimą perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu.

Mediatoriumi skirti XX.

Nustatyti neteisminės mediacijos terminą – iki (metai mėnuo data).

Apie priimtą sprendimą informuoti bylos šalis, mediatorių.

Sprendimas neskundžiamas.

Komisijos pirmininkas / Posėdžio pirmininkas

Komisijos nariai

                                                                                       Neteisminės mediacijos organizavimo ir                                                                                                         

                                                                                       vykdymo Lietuvos administracinių

                                                                                       ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       padaliniuose tvarkos aprašo 6 priedas   

Neteisminei mediacijai vykdyti paskirtas mediatorius

Vardas, pavardė:
Mediatoriaus kodas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

______________________________________

(Lietuvos administracinių ginčų komisijai/ Lietuvos administracinių ginčų komisijos (pavadinimas) apygardos skyriui)

Administracinio ginčo byla Nr.

PRANEŠIMAS

DĖL NETEISMINĖS MEDIACIJOS PABAIGOS

________________________

(Pranešimo surašymo data ir vieta)

Informuoju, kad neteisminės mediacijos procesas administracinio ginčo byloje baigtas.

Neteisminės mediacijos proceso administracinio ginčo byloje baigimo pagrindai (pažymėti tinkamą(-us) variantą(-us)):

□ pasirašyta taikos sutartis;

□ ginčo šalis(-ys) pasitraukė iš neteisminės mediacijos proceso:

______________________________________________________________________;

                                     (trumpai paaiškinti, jeigu šalis nurodė priežastis)

□ pasibaigė nustatytas neteisminės mediacijos terminas;

□ mediatoriui nutraukus neteisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, mediatoriaus manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas, arba jei mediatorius pripažįsta, kad mažai tikėtina, jog, tęsiant neteisminę mediaciją, ginčas bus išspręstas taikiai;

□ kitos priežastys: _______________________________________________________.

(trumpai apibūdinti)

_______________________________                            ______________________

(Vardas, Pavardė/Pavadinimas)                                                                     (parašas)

Atnaujinimo data: 2023-09-30