Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XVI-1178 patvirtinta 

2022–2033 METŲ NACIONALINĖ DARBOTVARKĖ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

 

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PRIEMONIŲ 2022 M. PLANAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Lietuvos administracinių ginčų komisijoje neatliko.

 

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatomis:

1. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vedėjas.
2. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus patarėjas.
3. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis buhalteris.
4. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus.

Pareigybių sąrašas patvirtintas LAGK pirmininko 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1VE-8

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirta Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus patarėja Rūta Mockevičienė.

Kiekvienas valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo  (valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus) privalo deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją.

Privatūs interesai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Interesų konfliktas situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesaisJeigu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo patenka į interesų konflikto situaciją ir nenusišalina, t. y. priima ar dalyvauja priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiu interesu, jis pažeidžia prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti.

  • Deklaravimas yra aktualus tęstinis (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • Pateikti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • Deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • Jeigu deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaraciją privalu patikslinti arba papildyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;
  • Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis;
  • Privačių interesų deklaracijos teikiamos per Privačių interesų registrą (PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainės www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus;
  • Tikslinti, papildyti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu tiesiogiai portale per PINREG (atnaujinama vėliausiai pateikta deklaracija). Kiekvieną kartą turi būti pateikiama patikslinta ar papildyta deklaracija kartu su visais naujais ir (ar) iš ankstesnės formos išlikusiais aktualiais deklaruotinais duomenimis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti interesų konfliktą, bei nusišalinimą galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos internetinėje svetainėje.

VTEK mokomoji medžiaga: https://www.youtube.com/channel/UCpTQwD5AusCzIkHhHEZGe4g/videos

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-24