Asmens duomenų apsauga

Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta Jevgenija Abunevičė. Pagrindinė Komisijos duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą Komisijoje.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai:
Jevgenija Abunevičė

Vilniaus g. 27, Vilnius
Tel.
(8 5) 268 40 50, el. p. [email protected]

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (nuoroda į teisės aktą).

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklės (nuoroda į taisykles)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-31