Veiklos pradžia

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (Komisija) atsiradimas buvo nulemtas valstybės išorės politikos siekio – stojimo į Europos Sąjungą (ES).  Dėl šios priežasties Lietuva turėjo įgyvendinti keliamus reikalavimus asmens teisių apsaugos srityje ir juos suderinti su ES teise. Vieni jų – administracinio reguliavimo stiprinimas ir asmens teisių apsauga sprendžiant ginčus viešojo administravimo srityje.

1999 m. priimti Administracinių bylų teisenos bei Administracinių ginčų komisijų įstatymai, kuriais sukurta dualistinė administracinių ginčų nagrinėjimo sistema (asmens teisių apsauga užtikrinama teisminėmis ir ikiteisminėmis institucijomis) bei pirmą kartą Lietuvoje įteisintas ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Šie teisės aktai inter alia nustatė Komisijos sudarymo, bylų nagrinėjimo tvarką.

Komisiją sudaro 5 nariai, turinys aukštąjį teisinį išsilavinimą, kuriuos 4 metų laikotarpiui skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė teisingumo ministro teikimu.

Komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirta 1999 m. gegužės 3 d., o oficialiai darbą pradėjo 1999 m. spalio 5 d.

Visus ginčus Komisija išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo skundo priėmimo dienos (išskyrus išimtinius atveju, kai šis terminas motyvuotu Komisijos sprendimu pratęsiamas dar 10 darbo dienų).

Komisijos paskirtis nuo pat veiklos pradžios išliko tokia pati – objektyvus, greitas, mažų bylinėjimosi išlaidų reikalaujantis administracinių ginčų sprendimas, prisidedant prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-10